VINEA
             DOMINI

Welkom op de website van VINEA DOMINI!!

Een plek:
* voor retraite
* voor zingeving en spirituele inspiratie
* om jezelf te (her)vinden in een groene omgeving
   in rust, werk en recreatie
* voor meditatie, pelgrimage en workshop.

VINEA DOMINI: een kloosternaam van oudsher, een
communiteit voor mensen van vandaag.


NAAM; PLEK; DOEL

Er bestaan geen oorspronkelijke afbeeldingen van het oude
klooster op het Pingjumer Sandt. De plek is wel bekend.
Anderhalve kilometer ten Noordwesten van Pingjum, aan het
einde van de Zandweg, vanouds het kerkpad naar de
Victorius, de Pingjumer parochiekerk, heeft  Vinea Domini
gelegen. Op de westpunt van de Suderrigge, de zuidwestelijke
kwelderrug, die de Marne binnen de perken hield. Voor
verdere historische gegevens:
Zie: website geschiedenis Pingjum

Op dezelfde kwelderrug, zo'n 2,5 kilometer oostwaarts ligt
Beamkerij FERSKAAT, de plek waar - naast nog andere   
zaken - een relatie wordt gelegd tussen de schepping en
Leven, tussen aarde en spiritualiteit. Waar gewerkt wordt om
te leven, waar gestudeerd wordt en ervaren, waar de
keukentafel symbool is van beleefde gemeenschap.
Op deze plek kan, wie wil, meedoen aan het ritme van alle
dag. Individueel of in groepsverband. Voor één of meerdere
dagen, of zo nu en dan een paar uurtjes. Om rust te ervaren,
om geïnspireerd te raken door de verstilde plekken, of ook:
door actief te zijn en daarin de aarde, de natuur en de ander
te ontmoeten. Verstilling en gemeenschap zijn sleutelwoorden.
Ora et labora is één van de levensmotto's. Er is ruimte voor
gesprek, voor verinnerlijking, voor meditatie en gebed.
Deze spirituele regenboog geven wij de naam: Vinea Domini,
naar de naam van het klooster van eertijds.

Informatie: www.vineadomini.nl
Contact: H & M Giliam, Nesserlaan 4a 8749 TC Pingjum.
               info@vineadomini.nl
               0517579587.

Home
Verblijf
Over ons
   Programma
Lakzegel van het klooster
Vinea Domini: een zeldzaam
bewijs van de klooster-
activiteiten
    Beleefde gemeenschap
   Verstilling
    Links
Pylgerblom